Giờ Lễ:
• Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
• Thứ 7: 9:00 sáng
& thay cho Chúa Nhật : 6:00 chiều
• Chúa Nhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều

Giải tội:
• 20 phút trước lễ trong tuần hoặc lấy hẹn (thứ 2 đến thứ bảy)
• Thứ Bảy: 5:00-5:45 chiều
• Thứ Tư trong giờ chầu thánh thể sau thánh lễ 6:30PM
• Thứ Sáu Đầu Tháng trong giờ chầu Thánh Thể sau thánh lễ 6:30PMHarvey Relief for De La Salle Sisters in Cypress, TX